O projektu

Ochraňovat naši mladou republiku zavedením a prováděním tvrdých potlačení […], odstranit všechny viníky a podezřelé nebo ty, kteří by mohli být podezřelí, dát do koncentračních táborů […], vytvořit rudý teror, potrestat smrtí všechny osoby pokládané za vinné a členy jejich rodin dát do koncentračních táborů k tomu účelu zřízených…“

V.I. Lenin, 1918 (ze sbírky nedatovaných dopisů)

 

Vítám Tě, návštěvníku, na webové stránce, která předkládá nejen již skoro zapomenuté životní příběhy lidí, které semlel chod dějin, ale i míst, která jsou s těmito osudy nerozlučně spjata. Komunisté po uchopení moci udělali z mnoha jinak tak klidných míst naší vlasti trýznivou a nesnesitelnou korekci s důrazem na zlomení vůle a vzdoru. Doba perzekucí, vykonstruovaných procesů, zatýkání, věznění, mučení a utrpení tisíců mužů, žen a dětí. Doba, kdy se život ze dne na den proměnil v temnou uličku útlaků a nejistot. Ti, kteří prošli tímto represivním soukolím, prožili zbytek svého života s podlomeným zdravím a již pouhá vzpomínka na toto údobí se jim vracela s bolestivou ozvěnou a provázela je na každém kroku jako stín. Neměli bychom zapomenout, a tím dopustit, aby se tato část naší historie znovu opakovala. Historii je nutno stále připomínat a zkoušet si i představovat, jakým peklem museli lidé projít, abychom my mohli žít v míru. Kolik musel člověk zaplatit za to, že se neohnul před útlakem rudé despocie. Jakým strachem musely trpět matky, ženy a děti, kterým režim násilně sebral syny, muže a otce a vrátil je zpět po letech v podobě, ve které se ani nedal rozpoznat člověk, který je opouštěl. Ve většině případů si i ony musely projít martyriem útisku a nesvobod. Celé rodiny byly vystěhovány z domovů, jejich majetek byl konfiskován. Děti byly vylučovány ze škol, nesměly studovat to, co chtěly. Ženy byly přeřazovány na těžké a podřadné práce a v některých případech byly i ony žalářovány v neméně krutých zařízeních. Jen pohled do kalných očí mohl napovědět, kolik toho ty oči viděly a prožily. Vraťte se na chvíli zpět a připomeňte si část naší minulosti, která je stálým mementem a neoddělitelnou součástí nejen země ve které žijeme, ale hlavně nás samých.

Plán projektu

Projekt LÁGR.cz je neziskový badatelský výzkum vězeňsko-pracovní represe 50. let. Snaží se zmapovat, zaznamenat a netradičním způsobem vypovědět kde, kdo, jak a proč využíval moc a zneužíval složky systému tehdejší ČSR k potlačení základních lidských práv a svobod. Projekt si také klade za cíl digitalizovat archivní materiály – důkazy o rudém teroru, který tehdejší vláda pod přímým vedením sovětských bezpečnostních orgánů rozpoutala pro socialistické cíle jejich představitelů.

Ve spolupráci s různými institucemi nebo jednotlivci se podařila nashromáždit část skoro již zapomenutých informací. Jako zdroje zde naleznete publikace, stati, články, webové portály, ale i video a audio rozhovory, které jsou podstatným, a dokonce nejcennějším zdrojem. Jak již bylo zmíněno, v neposlední řadě se zde nachází také oskenované osobní složky, ať již obětí či jejich věznitelů, a další archivní materiál poskytnutý Národním archivem a Archivem bezpečnostních složek pro dokreslení, jakým způsobem fungoval a vedl záznamy komunistický bezpečnostní aparát.

Nakonec je tu snaha o vytvoření sítě informačních panelů, která bude k těmto webovým stránkám paralelně fungovat jako edukační, pamětní a informační úvod do tématu pracovních útvarů. Snažíme se tak pokračovat v projektu a zároveň připomínat odkaz jednoho z vězňů a členů litoměřické pobočky Konfederace politických vězňů Vladimíra Chlupáče.

Spolupráce

Výzkum tohoto tématu by nevznikl bez podpory, a hlavně spolupráce se spolky a institucemi, mezi něž se řadí zejména: Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv, Paměť národa, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Spolek Političtí vězni

 

Historia vero testis temporum lux veritatis vita memoriae magistra vitae nuntia vetustatis.

(Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.)

Marcus Tullius Cicero

Pomozte nám
a podpořte nás vlastní iniciativou

Posláním tohoto projektu je nejen edukace, ale i snaha o poznání vlastní historie. Proto se s prosbou obracím na vás, návštěvníky, abyste se i vy zasloužili o rozvíjení a rozšíření povědomí o této části naší historie. Plán tohoto webového portálu je nejen velkorysý, ale bohužel také nedostatečně personálně zajištěn. Tento nedostatek chceme proto kompenzovat sbíráním příběhů vás a vašich známých či blízkých osob. Byl někdo z příbuzných či ze sousedství komunisty v 50. letech vězněn? Máte babičku, dědečka, pratetu či prastrýce, jenž byl poznamenán bezohledností komunistické poroby a jehož příbuzní byli odsouzeni tehdejšími soudy? Neváhejte a ptejte se. Tento nosný zdroj informací vám připomene, že život dokáže být nejen tvrdý, ale i plný naděje. Víra a houževnatost dokáže i ve zdánlivě beznadějných situacích překlenout lidské zlo, které trýzní tělo i ducha. Srdce i přese všechno prožité utrpení nakonec odpouští. Ve většině případů se pamětníci vypovídají z hrůz, které by jinak soužily jejich myšlenky a duše, a vám vzpomínky rozkryjí mnohdy již zapomenuté příběhy a osudy. Tyto výpovědi a svědectví by s nimi jinak zmizely ze světa. Samozřejmě i v případě, že již příbuzný nebo známý nežije, ale znáte jeho osud a chcete se o něj podělit, ozvěte se nám. Budeme neskonale rádi za jakýkoliv střípek paměti.

Prosíme vás tak o pomoc s rozkrýváním minulosti. Bez vašich příspěvků nebudeme schopni cíle projektu v dostatečné míře a času realizovat do podoby, která mu dozajista náleží. Níže najdete ke stažení formuláře s připravenými otázkami, které můžete využít při rozhovorech, nebo z nich čerpat inspiraci. Nebo nás rovnou kontaktujte, rozhovor velice rádi zajistíme. Jakákoliv pomoc nám v bádání a odkrývání prachem zavátých časů pomůže.

Tento projekt není příjemcem dotací, finančních darů nebo jiné formy podpory.

Pracovní útvary ČSR 1948-1989 ve zdrojích
a pramenech

Téma vězeňství a vězeňsko-pracovní represe v ČSR v letech 1948-1989 bylo již v několika odborných publikacích, studiích a studijních pracích podrobněji probádáno a zveřejněno. Avšak i zde se stále nacházejí bílá nezmapovaná místa a s nimi spjaté osudy.

Neznalost vrhá stín z nezacelené rány minulosti, který přesahuje i do současnosti. Nese s sebou tíhu zodpovědnosti a naléhavosti. V zájmu nejen naší společnosti i nás samých bychom měli klást větší důraz na důslednou edukaci a tím větší potřebu se k těmto událostem vracet nejen ve školách a vědeckých institucích, ale i v širším veřejném spektru. Vyrovnání se s odpovědností a břemenem doby minulé, odkrytím a poukázáním nejen na oběti, ale i viníky, kteří nebyli v mnohých případech ani usvědčeni, ani potrestáni.

Z tohoto důvodu se nejen tento projekt, ale i Ústav pro studium totalitních režimů snaží o nápravu, která by měla v budoucnu vyústit v objasnění a zevrubnější prozkoumání nejen vězeňské represe jako takové, ale odkrýt i méně známá fakta o fungování totalitního aparátů a jejich aplikování na společnost a jedince v průběhu let komunistické vlády.

Více se o připravovaném projektu, informačních pramenech a zdrojích dozvíte zde:

https://www.ustrcr.cz/projekty/vezenstvi-v-ceskych-zemich-1938-1989/