Dokumentace

Archivní dokumentaceZákony a řády

Charakteristika československého trestního práva po únoru 1948

Trestní právo Československé republiky na konci 40. a na začátku 50. let bylo jednou z nejdůležitějších součástí lidově demokratického práva takzvaného socialistického typu. Třídní charakter a účel trestního práva se začal projevovat počátkem roku 1949, kdy se objevili třídní nepřátelé, specifická kategorie viníků, která byla již v principu komunistické diktatury hluboce zakořeněna. Velmi výrazná zde byla také role výchovná, která měla kromě trestu umožnit i převýchovu a socialistické uvědomění jedince.

Tím, že toto socialistické trestní právo chránilo práva širokých mas, mělo zaručit socialistický demokratismus, který byl na rozdíl od toho kapitalistického demokratický a postihoval osoby, které svým jednáním skutečně či domněle porušovaly zájmy a cíle SSSR a jeho vazalských satelitů. Jde o takzvaný projev proletářského internacionalismu neboli myšlenky boje mezinárodní dělnické třídy. S touto ideou šel ruku v ruce zájem o soulad s pracujícím lidem. Tato socialistická zákonnost, kdy se jednalo o modifikaci zásad, že není trestného činu bez zákona a není trestu bez zákona, se promítla nejen v trestním právu, které se stalo prostředkem dosáhnutí cílů nově nastoleného režimu, ale stála u zrodu i nových represivních zařízení a účelů, které tyto prostředky světily a tím popíraly základní lidská práva a svobody.

Komunistické soudnictví následně využívalo několik zákonů, podle kterých byly osoby, které se v očích bolševického režimu, byť i malicherným způsobem, provinily odsouzeny k pobytům za mřížemi vězeňských ústavů a dráty útvarů nápravných zařízeních.

Zajímavost: V roce 1956 XX. sjezd KSSS odsoudil případy porušování socialistické zákonnosti a řekl, že se na tom podílel trestní řád.

Přehled historického vývoje vězeňsko-pracovních zákonů a nařízení 1885–1990

1885

 • Zákon č. 89/1885 ř. z., daný dne 24.5. 1885, jímž vydávají se trestní ustanovení o tom, kdo v donucovacích pracovnách nebo polepšovacích ústavech držen býti může
 • Zákon č. 90/1885 ř. z., daný dne 24.5. 1885, o donucovacích pracovnách a polepšovacích ústavech
 • Nařízení č. 106/1885 ř. z., ze dne 26.7. 1885, jímž vydávají se ustanovení, by ve skutek uveden byl zákon ze dne 24.5. 1885 (z. r. č. 90) o pracovnách donucovacích a ústavech polepšovacích

1913

 • Zákonný článek č. XXI/1913 uh. z. o veřejně nebezpečných zahálečích

1916

 • Nařízení ministerstva spravedlnosti 62 000/1916 o zatímní úpravě organizace a pořádku pracoven a dozorčího úřadu nad pracovnami

1921

1923

1927

 • Vládní návrh o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva
 • Zpráva k vládnímu návrhu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva

1929

 • Zpráva ze dne 18.6. 1929 o usnesení o vládním návrhu zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva
 • Zákon č. 102/1929 Sb. z. a n. ze dne 25.6. 1929 o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva

1930

 • Úmluva č. 29 ze dne 28.6. 1930 o nucené nebo povinné práci (v čsl. republice vstoupila v platnost 30.10. 1958)

1938

 • Vládní nařízení č. 223/1938 Sb. z. a n. ze dne 11.10. 1938 o pracovních útvarech

1939

 • Vládní nařízení č. 72/1939 Sb. z. a n. ze dne 2.3. 1939 o kárných pracovních táborech
 • Vládní nařízení č. 32/1939 Sb. z. a n. ze dne 23.3. 1939 o zajišťovacím uvěznění nepřátel slovenského státu

1941

 • Vyhláška ministerstva vnitra z 5.4. 1941 ve smyslu nařízení s mocí zákona č. 129/1940 Sl. z. o zřízení pracovních sezonních táborů pro asociální živly

1942

 • Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 1.4. 1942 o zřízení židovských pracovních táborů vycházející z §22 nařízení č. 198/1941 Sl. z. ze dne 9.9. 1941 o právním postavení Židů

1945

 • Dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb. z. a n. ze dne 1.2. 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů
 • Nařízení SNR č. 33/1945 Zb. z. a n. ze dne 15.5. 1945 (23.5. 1945) o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudu
 • Prováděcí nařízení Sboru pověřenců SNR č. 55/1945 Zb. z. a n. ze dne 5.6. 1945 o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudu
 • Dekret presidenta republiky č. 18/1945 Sb. z. a n. ze dne 19.6. 1945o vládním nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-18, vloženo 30.11. 2023)
 • Nařízení SNR č. 105/1945 Zb. nar. SNR ze dne 23.8. 1945 o zřízení pracovních táborů
 • Nařízení SNR č. 106/1945 Zb. nar. SNR ze dne 23.8. 1945 o přísnějším trestání některých přestupků
 • Dekret presidenta republiky č. 112/1945 Sb. z. a n. ze dne 26.10. 1945 o správě soudních věznic a trestních ústavů
 • Dekret presidenta republiky č. 126/1945 Sb. z. a n. ze dne 27.10. 1945 o zvláštních nucených pracovních oddílech
 • Dekret presidenta republiky č. 137/1945 Sb. z. a n. ze dne 27.10. 1945 o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-137, vloženo 30.11. 2023)

1946

 • Zákon č. 195/1946 Sb. z. a n. ze dne 2.10. 1946 o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody (tímto zákonem se ruší platnost vládních nařízení č. 72/1939 Sb. z. a n., č. 188/1939 Sb. z. a n.(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-195, vloženo 30.11. 2023)

1947

1948

 • Prováděcí nařízení Sboru pověřenců SNR č. 18/1948 Zb. nar. SNR ze dne 23.4. 1948 k nařízení SNR č.7/1948 Zb. nar. SNR o zřízení pracovních útvarů (https://www.aspi.sk/products/lawText/1/16922/1/2, vloženo 30.11. 2023)
 • Zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25.10. 1948 o táborech nucené práce
 • Zákon č. 319/1948 Sb. ze dne 22.12. 1948 o zlidovění soudnictví

1950

 • Zákon č. 87/1950 Sb. ze dne 12.7. 1950 o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 88/1950 Sb. Trestní zákon správní ze dne 12.7. 1950
 • Zákon č. 89/1950 Sb. ze dne 12.7. 1950 o trestním řízení správním (trestní řád správní)

1952

 • Zákon č. 67/1952 Sb. ze dne 30.10. 1952, kterým se mění a doplňuje trestní řád

1956

 • Zákon č. 63/1956 Sb. ze dne 19.12. 1956, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
 • Zákon č. 64/1956 Sb. ze dne 19.12. 1956 o trestním řízení soudním (trestní řád)

1961

 • Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon ze dne 29.11. 1961
 • Zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29.11. 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád)

1965

 • Zákon č. 59/1965 Sb. ze dne 17.6. 1965, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

1968

 • Zákon č. 173/1968 Sb. ze dne 20.12. 1968 jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

1969

 • Zákon č. 84/1969 Sb. ze dne 1.1. 1969 o výkonu trestu odnětí svobody

1990

 • Zákon č. 175/1990 Sb., zákon č. 178/1990 Sb., zákon č. 179/1990 Sb. (těmito novelizacemi se trest pracovně-nápravného opatření ruší)

Další zákony upravující či jinak specifikující nepřímé odsouzení nebo umístění potrestaného do pracovních táborů

1936

 • Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13.5. 1936 o obraně státu (Dne 25.4. 1945 předložilo Pověřenectvo pro věci vnitřní na základě pověření Předsednictva SNR návrh na pracovní mobilizaci občanů německé a maďarské menšiny na zařazování do pracovních útvarů na základě vojenské mobilizace stanovené tímto zákonem. Jako vzor sloužila také vyhláška Pověřenectva SNR pro dopravu a veřejné práce ze dne 12.2. 1945 pod číslem 4/1945 Ú. V. určená pro všechny bez rozdílu pohlaví a národnosti ve věku od 17 do 60 let) (https://www.aspi.cz/products/lawText/1/6551/1/2/zakon-c-131-1936-sb-o-obrane-statu/zakon-c-131-1936-sb-o-obrane-statu, vloženo 30.11. 2023)

1940

1941

 • Nařízení č. 198/1941 Sl. z. ze dne 9.9. 1941 o právním postavení Židů
 • Vládní nařízení č. 393/1941 Sb. z. a n. ze dne 23.10. 1941 o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

1945

 • Dekret presidenta republiky č. 71/1945 Sb. z. a n. ze dne 19.9. 1945 o pracovní povinnosti osob, které pozbyly čsl. státní občanství (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-71, vloženo 30.11. 2023)

1946

 • Zákon č. 83/1946 Sb. z. a n. ze dne 11.4. 1946 o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
 • Zákon č. 165/1946 Sb. z. a n. ze dne 18.7. 1946 o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-165, vloženo 30.11. 2023)

1947

 • Zákon č. 15/1947 Sb. z. a n. ze dne 13.2. 1947 o stíhání černého obchodu a podobných pletích